Onze prestatie

Energie en CO2

We willen onze impact op het milieu verminderen door het verlagen van ons energieverbruik en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot. Een dergelijke reductie is goed voor zowel het milieu als voor onze eigen onderneming. Naast deze reductie vinden wij het belangrijk om alternatieve bronnen van energie, zoals wind- en zonne-energie, te gebruiken. Komend jaar gaat Betonbouw K. Stolk B.V. bekijken op welke wijze zij aan reductie kan gaan voldoen.

Bedrijfsdata Betonbouw K. Stolk B.V. 2015
CO2-emissie (ton) n.v.t.
Injury Frequency Rate (IF) 4
Ziekteverzuimpercentage 2,5%
Personeelsverloop 0%
Totaal afval (ton) 2,5

Toelichting op de cijfers:

  • CO2-emissie:┬áhet betreft hier een berekening conform de CO2-prestatieladder waar wij komend jaar aan gaan willen voldoen
  • Injury Frequency Rate (IF): dit betreft het aantal ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren. In deze indicator wordt geen rekening gehouden met de ernst van een ongeval waardoor al snel hogere uitschieters ontstaan.
  • Personeelsverloop: het percentage werknemers dat een bedrijf gedurende een kalenderjaar verlaat.
  • Totaal afval: dit betreft een optelling van al het afval dat een onderneming in 2015 heeft laten afvoeren en alleen het deel dat aan de ondernemingen toe te rekenen was.